NAHRO Identifies Flaw in CNI Eligibility Methodology